Otwarta innowacja

Rozumienie terminu „innowacja” ewoluowało. W latach 90-tych odnosiło się głównie do wprowadzania nowych technologii, dziś oznacza wprowadzanie nowych modeli biznesowych czy nowych sposobów zarządzania ludźmi.

Czym jest otwarta innowacja? Henry Chesbrough twierdzi, że to „stosowanie przypływów i odpływów wiedzy w celu przyspieszenia wewnętrznego procesu innowacyjnego i rozszerzenia rynku zewnętrznego wykorzystania tej innowacji”. Firmy w dążeniu do rozwoju własnej technologii powinny eksplorować pomysły wytworzone zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz niej. Założenie takie stoi w opozycji do założeń wcześniejszego modelu innowacji zamkniętej, w którym przedsiębiorstwa polegały jedynie na własnych jednostkach R&D. Obecnie jednak, z uwagi na koszty działów R&D, coraz częściej uważa się, iż bardziej opłacalne jest nabywanie licencji i patentów.

Atrakcyjność modelu otwartej innowacji dla danej firmy w znacznej mierze zależy od jej charakteru i kontekstu, w którym funkcjonuje. Najczęściej wykorzystują go firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne oraz zajmujące się systemami teleinformatycznymi. W skali globalnej wymienia się cztery najważniejsze czynniki określające potencjał otwartej innowacji dla firmy lub branży:

  1. łatwość wdrażania innowacji,
  2. łatwość ich chronienia
  3. kumulatywność – określa w jakim stopniu dzisiejsze zmiany wpływają na „innowacje jutra”.
  4. poziom interdyscyplinarności danej firmy czy branży

Sieci niekwalifikowane

Proces innowacyjny rozpoczyna się po zdefiniowani problemu przez organizację, po czym członkowie sieci rozpoczynają nad nim pracę. Najlepsze rozwiązania są finansowo wynagradzane. Korzystanie z sieci niekwalifikowanej ma często charakter crowdsourcingowy i ogranicza się do fazy generowania idei czy wstępnego projektowania produktu. Problem często stanowi tu zagadnienie praw autorskich – treści zawarte w sieci są dostępne dla wielu potencjalnych odbiorców. Przykład takiej sieci to NineSigma (www.ninesigma.com).

Sieci kwalifikowane

Z kolei sieci pre-kwalifikowane zarządzane są w sposób gwarantujący poufność i ochronę własności intelektualnej. Mogą obejmować wytwórców, ekspertów z poszczególnych dziedzin, inżynierów, a nawet ośrodki badawcze. Przykładem organizacji wykorzystującej sieć pre-kwalifikowaną otwartej innowacji jest Procter & Gamble.

Wraz z coraz mocniej narastającą atmosferą „globalności”, rośnie częstotliwość z jaką firmy stosują otwarte innowacje. Wciąż jednak pokutuje przekonanie, iż jest to model właściwy jedynie w początkowym etapie generowania pomysłów.


Opublikowano

w

przez